Logo-youngadults-site

Algemene voorwaarden

Welkom bij www.young-adults.nl (Website) en hartelijk dank voor jouw bezoek.

Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn met ingang van 1 augustus 2019 van toepassing op ieder gebruik van de website young-adults.nl (zowel via jouw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Young Adults worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Young Adults aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website ga jij akkoord met deze Voorwaarden. Young Adults raadt iedereen (een “Gebruiker”) die gebruikmaakt van de Website of van een van deze diensten aan, deze Voorwaarden vooraf te lezen. Young Adults kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1. Young Adults is een (verkoop)platform voor auteurs en lezers

  1. Young Adults is een platform waar bezoekers nieuwsartikelen en andere leuke artikelen kunnen lezen.
  2. Young Adults is ook een platform waar een gebruiker(koper) een boekenbox kan aanschaffen.
  3. Young Adults en koper komen overeen dat koper een boekenbox ontvangt wanneer de betaling is voldaan en het te verschijnen boek in de box is verschenen.
  4. Young Adults neemt geen retouren aan van de boekenbox, mits er een product dusdanig is beschadigd tijdens de verzending dat een vergoeding noodzakelijk is.

2. Bestelling en levering

 1. Koper plaatst een bestelling via Young Adults, waarna Koper per e-mail op de hoogte wordt gesteld van de aankoop.
 2. Koper ontvangt het boek na de verschijningsdatum van het boek in de betreffende box. Doorgaans binnen een week!
 3. Verzendkosten binnen Nederland is €4,95 op een boekenbox. Voor België zijn er twee tarieven: €5,50 naar een DPD-punt en €7,75 naar een thuisadres.

4. Wij geven geen garanties

Wij kunnen kopers niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan jouw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

5. Beperking aansprakelijkheid Young Adults

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
(i) gebruik van de diensten van Young Adults;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van gekochte producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van Young Adults of wijzigingen in of op de Website.

6. Bescherming van jouw privacy

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens en hoe we jouw privacy beschermen wanneer je onze Website gebruikt.

7. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Young Adults. Jouw reactie op een boek of product en eventuele vervolgberichten tussen koper en verkoper worden via de servers van Yourhosting verzonden.
Voor het melden van illegale en inbreuk makende verkopen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij je om contact op te nemen.
Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Young Adults kan deze maatregelen ook treffen indien je op onredelijke wijze gebruikmaakt van de Website, bijvoorbeeld indien jouw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

 1. Young Adults kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Young Adults of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Je kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van het account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van producten of reacties; en/of
 2. Young Adults kan een of meerdere producten van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Young Adults kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Young Adults binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

8. Wijzigingen van de diensten en de Website

Young Adults kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Young Adults heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van websites van derden hebt, dan verwijzen wij je graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Young Adults kun je indienen via ons contactformulier. Wij streven ernaar zo snel mogelijk te reageren.

11. Overige bepalingen

Young Adults is gevestigd in Nieuwerkerk aan den IJssel. Young Adults heeft BTW nummer NL001797142B60 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69804222.
Young Adults kan de Voorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Young Adults zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat je na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Young Adults hebt gebruikt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
Indien wij een bepaling in de Voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Young Adults zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.
Kennisgevingen aan Young Adults (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties)  kunnen worden gericht aan ons via het contactformulier. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.
Young Adults is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Young Adults over te dragen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
Deze Voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Young Adults en jou en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Young Adults en de Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Rotterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Young Adults zich op de bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Volg ons

Come On In

everything's where you left it.

Nog geen account? Registreer je hier!

Join us

Get your account today

Bestel vandaag jouw eerste journalbox!

Young adults is stelt onwijstoffe boekenboxen samen en is nu ook begonnen met de eerste journalbox. Deze box kun je bestellen in onze shop. Je kunt de reading journal ook los verkopen.